خرده اشعار من

راهی

راهی ام در کوچه باغی/ بی خبر زآن چه برایم در نظر دارد خدایی/

سرکش و حیران چو دور نقشه ی جغرافیایی/ که به گوشم فالش می خواند/

سکوت سرد سرشار از صدای بی وفایی/

آن صدایی که به گوش ظاهری نتوان شنیدن/ آن صدایی که ندارد رنگ و بویی/ و برایت نیست آن راه قدیمی تا کنی آن را شناسایی/

بباید رفت این راه مهیّ و پر خطر را/ یا که شاید ساخت در سر خیالی تا برآرد راه آزادی/

این خیالات نشاید گاه و بی گاهم/ دهد روزی سرم را بی دلیل و بی صدا/

بر باد تازیانه ها و نغمه های بی پناهی

کلافهکلافهکلافه

عشق

عشق یعنی انتظاری ناتمام/ باختن و چیزی نگفتن یک کلام
عشق یعنی راه یک سویه در آن/ رفتن و رفتن به سوی بیکران

قلبقلبقلب

انجمن

یه روزی تو انجمن غوغا به پا بود/  رفتم ببینم که این صداها از کجا بود

نشسته بودن دور هم به جمله خوانی/ از این بگو، از اون بگو تا می توانی

یکی پرسید که گلابی کیلو چنده؟/ جواب اومد قیمت خواب صبحه و یکم با خنده

اون یکی پرسید که چرا این قدر گرونه؟ / جواب گرفت استاد گلابی دیگه اینه

اون یکی پرسید وضع نمره ها چه جوره؟/ آخر ترما کار و بار ما چه جوره؟

من که همیشه نمره هام عجیب غریب بود/ داشتم تو این زمینه ها همیشه کمبود

ساکت نشستم تا کسی جواب بیاره/ از رو جوابش هر گلابی کم بیاره

تشویقتشویقتشویق

آرزوهای پرپر شده

آسمونم دیگه رنگی نداره/ هوا اینجا خیلی تاریک شده انگار دوباره

آرزوهای بزرگ و کوچکم/ همگی پرپر شدن به یکباره

تو بگو تو شعر من چه اصراره/ که همش غصه و غم پا میذاره

***

دیگه نمی خوام قصه بگم/ از قصه ی غصه بگم

چون دیگه فایده نداره/ پیداش می شه غم دوباره

ازین به بعد شعر می گم/ حرف از دل و عشق می گم

هرچی می گم حقیقته/ توش پرِ از صداقته

دلم دیگه بی طاقته/ کی گفته عاشق راحته

***

دهنم خسته شده/ بس که فریاد زدم، عشقمو هی داد زدم

دهنم بسته شده/ بس که تجویز پزشکانم را به دل ساده و ناشاد زدم

زندگی شسته شده/ بس که دل را به طلب بر لب و بر باد زدم

سخن آهسته شده/ بس که بوسه بر لبان عشق برباد زدم

ناراحتناراحتناراحت

دل محبوس

ساده است گذشتن از عشقی،
در کنج قفس قلب نهادنش و گفتن،
که زنم سرش دوباره شاید
و در آن لحظه ی دیدار شود قلب تو بیمار و بماند دل من در قفس یار

افسوسافسوسافسوس

سایه ی تفکر

می توان هر لحظه و هر جا، همیشه
بر تفکرهای خود، از گل و باغ و ترانه سایه ای افکند
که همیشه قامتش برجاست
چون همیشه، هرجا و هر لحظه
ترانه، باغ و گل باتوست

مژهمژهمژه

/ 0 نظر / 17 بازدید